• Theo dõi chúng tôi
27/06/2022

Xí nghiệp cấp nước thành phố Số 2


Điện thoại: 02123.852.833 – 411

Tổng số nhân công lao động: 32 người

Công suất trạm Nậm La: 1.600 m3/ngày đêm (1)

Công suất trạm Km 4: 500 m3/ngày đêm (2)

Công suất trạm Km 6: 1.400 m3/ngày đêm (3)

Công suất trạm Km 7: 1.300 m3/ngày đêm (4)

Công suất trạm Km 8: 1.350 m3/ngày đêm (5)

Công suất trạm Km 10 : 750 m3/ngày đêm (6)

Công suất trạm Km 12 : 800 m3/ngày đêm (7)

Công suất trạm Sư phạm : 300 m3/ngày đêm (8)

Công suất trạm Chiềng Sinh và Km 13 : 1.400 m3/ngày đêm (9, 10)