• Theo dõi chúng tôi
27/06/2022

Chi nhánh cấp nước Thuận Châu


Giám đốc: Vũ Ngọc Tuấn

Tổng số lao động: 9 người

Điện thoại: 02123.852.533 – 241

Địa chỉ: Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu

Công suất trạm Mó Bó ly:1500 m3/ngày đêm

Công suất trạm Chiềng Pấc: 500 m3/ngày đêm