• Theo dõi chúng tôi
21/06/2022

Chi nhánh cấp nước Bắc Yên


Giám đốc chi nhánh: Nguyễn Bá Bảo

Điện thoại: 02123.852.533 – 311

Tổng số lao động : 4 người

Công suất trạm Suối Bẹ: 200 m3/ngày đêm

Công suất trạm Phiêng Ban: 500 m3/ngày đêm