• Theo dõi chúng tôi
21/06/2022

Chi nhánh cấp nước Mường La


Giám đốc chi nhánh Ngô Xuân Ngọc

Tông số lao động 8 người

Điện thoại: 02123.852.533 – 282

Công suất Trạm Nà lốc 1200 m3/ngày đêm

Công suất  Trạm sân bay 500 m3/ngày đêm

Công suất  Trạm bệnh viện 200 m3/ngày đêm