• Theo dõi chúng tôi
21/06/2022

Chi nhánh cấp nước Yên Châu


Giám đốc: Trịnh Thanh Hồng

Điện thoại: 02123.852.533 – 331

Địa chỉ: Số 36 đường 20/11 Thị trấn Yên Châu

Tổng số cán bộ:07 người

Công suất trạm Bát Đông: 1200 m3/ngày

Công suất trạm Suối Sập: 1500 m3/ngày