• Theo dõi chúng tôi
21/06/2022

Chi nhánh cấp nước Phù Yên


Giám đốc: Ngô Thê Nghĩa

Điện thoại: 02123.852.533 – 291

Địa chỉ: Tiểu khu 5 Thị Trấn  Phù Yên

Tổng số lao động: 14 người

Công suất trạm Nà Xá: 1.800 m3/ngày đêm

Công suất trạm Suối Ngọt: 700 m3/ngày đêm