• Theo dõi chúng tôi
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
30/03/2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Sáng ngày 29/3/2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Đại hội được tổ chức với sự tham dự và ủy quyền của 204 cổ đông tương ứng với 9.743.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Các tờ trình phân phối lợi nhuận, lựa chọn đơn vị kiểm toán, phê duyệt tổng thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch 2024. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024 với mục tiêu sản lượng đạt 11.716.000 m³, tổng doanh thu đạt trên 135 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 20 tỷ đồng.

            Năm 2024 được dự đoán là năm sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức với tình hình thời tiết khô hạn, thiếu hụt nguồn nước tại nhiều địa bàn phục vụ của Công ty. Hội đồng quản trị, Ban điều hành tin tưởng rằng với sự nỗ lực của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động sẽ khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.