Tin ô nhiễm nguồn nước

Tin ngành nước

Chỉ dẫn người dùng nước

MẪU ĐƠN THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG NƯỚC                                  Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La Tên chủ hợp đồng dịch vụ cấp nước ….……………………………………………..…..…… Điện thoại… …………………………………………………………………………………………………. Người đại diện………………………………………………………..Chức vụ………………………… Địa chỉ […]