Tin ô nhiễm nguồn nước

Cần có giải pháp đồng bộ bảo vệ nguồn nước sinh hoạt và sản xuất: Kỳ 2: Bảo vệ nguồn nước gắn với phát triển sản xuất bền vững

Ngày 02 tháng 04 năm 2019 Nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước về môi trường Theo quy định của pháp luật, cơ sở chế biến cà phê có công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với công nghệ chế biến khô, từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với […]

Tin ngành nước

Cần có giải pháp đồng bộ bảo vệ nguồn nước sinh hoạt và sản xuất: Kỳ 2: Bảo vệ nguồn nước gắn với phát triển sản xuất bền vững

Ngày 02 tháng 04 năm 2019 Nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước về môi trường Theo quy định của pháp luật, cơ sở chế biến cà phê có công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với công nghệ chế biến khô, từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với […]

Chỉ dẫn người dùng nước

MẪU ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Sơn La, ngày……tháng….năm 20…   ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG NƯỚC   Kính gửi: Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La   Tên tôi là:……………………………………………………………….  Nam  Nữ CMTND số……………………..do………………………cấp ngày……../……/………… […]