• Theo dõi chúng tôi

 

1. Giới thiệu chung

Công ty được thành lập năm 1963, nhà máy có công suất khoảng 1.200 m3/ngày, việc cải tạo hoàn tất vào cuối năm 1988 nhà máy được nâng công suất lên 2.400 m3/ngày. Đến cuối năm 1995, sau khi hoàn thành dây chuyền lắng lọc bổ sung và cải tạo trạm bơm cấp 2, nhà máy nước Bó Cá được nâng công suất lên lên 5.000 m3/ngày. Năm 1998 có thể coi là một bước ngoặt lớn trong cả chặng đường xây dựng và phát triển của ngành cấp nước đô thị tỉnh Sơn La, được đánh dấu bằng sự ổn định trong sản xuất kinh doanh và khởi đầu cho dự án Hiện đại hoá hệ thống cấp nước thị xã. Đến nay, Công ty đã trực tiếp quản lý các Chi nhánh cấp nước của 11/12 thị trấn trong tỉnh và đang là một trong số các Công ty cấp nước trong toàn quốc thực hiện được nhiệm vụ khó khăn này.

Công suất cấp nước từ 12.000 tăng lên 40.000 m3/ngày, đủ khả năng phục vụ cho nhu cầu sử dụng của các đô thị trong tỉnh. Địa bàn hoạt động bao gồm các phường nội thành và một số xã vùng ven thành phố cùng với 10 thị trấn, 04 thị tứ khác. Với quy mô từ  8.500 hộ dùng nước (1998) tăng lên trên 58.698 hộ (đến 30/6/2022), tương đương 265.000 dân (trong đó 95% dân cư đô thị được cấp nước sạch). Tỷ lệ thất thoát nước hiện nay khoảng 10-12%. Đảm bảo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định ở mức 9.500.000 đ/người/tháng cho 219 lao động.

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng và chính quyền trong tỉnh, nhờ phát huy được sức mạnh của tập thể người lao động trong đơn vị, hoạt động của Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực, được các cơ quan quản lý cũng như đại đa số khách hàng sử dụng nước ghi nhận. 

2. Cơ cấu bộ máy quản lý

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ: Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ, thông qua kế hoạch phát triển của Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và của các kiểm toán viên. Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng Quản trị, các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

     Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty bao gồm 07 thành viên:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Ông Nguyễn Văn Hồng

Chủ tịch HĐQT Bổ nhiệm ngày 12/12/2020

2.

Ông Bùi Văn Đính

Phó Chủ tịch HĐQT Bổ nhiệm ngày 12/12/2020

3.

Ông Nguyễn Văn Bá

Thành viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 12/12/2020

4.

Ông Lương Thế Công

Thành viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 12/12/2020

5.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu

Thành viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 12/12/2020

6.

Ông Lê Văn Tuấn

Thành viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 12/12/2020

7.

Ông Nguyễn Anh Việt

Thành viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 12/12/2020

 

 

Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty bao gồm 03 thành viên:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Bà Lê Thị Nha Trang

Trưởng ban Bổ nhiệm ngày 12/12/2020

2.

Ông Bùi Hồng Nam

Thành viên BKS Bổ nhiệm ngày 12/12/2020

3.

Ông Lê Anh Vũ

Thành viên BKS Bổ nhiệm ngày 12/12/2020

     

Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc gồm 3 thành viên:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Ông Trần Quyết Chiến

Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 12/12/2020

2.

Ông Nguyễn Văn Bá

Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 12/12/2020

3.

Ông Phạm Ngọc Dũng

Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 12/12/2020

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:

Phòng Kế hoạch kỹ thuật: Giúp Ban Tổng Giám đốc thực hiện công việc quản lý điều hành kế hoạch và kỹ thuật sản xuất và kinh doanh nước sinh hoạt, nước uống đóng bình, giúp Ban Tổng Giám đốc thực hiện công việc quản lý điều hành, đôn đốc sản xuất, kinh doanh và chống thất thoát.

Phòng Quản lý chất lượng: Kiểm soát chất lượng nước sinh hoạt và nước tinh khiết tại thành phố, hướng dẫn, kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn các chi nhánh thuộc công ty. Tham mưu giúp việc trong công tác cấp nước an toàn. Chức năng thư ký ISO 9001:2015 & ISO 22000-2007.

Phòng Tài chính kế toán: Tham mưu giúp Tổng Giám đốc Công ty trong lĩnh vực quản lý các hoạt động Tài chính như: quản lý vốn và sử dụng vốn; quản lý tài sản, sử dụng tài sản; quản lý doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh; quản lý sử dụng và phân phối lợi nhuận; lập, tổ chức thực hiện kế hoạch Tài chính, chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán; và thực hiện nghĩa vụ thuế trong toàn Công ty với Nhà nước.

Phòng Quản lý khách hàng: Tham mưu giúp Ban Tổng Giám đốc trong chỉ đạo công tác chuyên môn liên quan đến lĩnh vực khách hàng sử dụng nước toàn công ty. Tham mưu giúp Giám đốc trong công tác chỉ đạo chuyên môn liên quan đến lĩnh vực quản lý và kiểm định đồng hồ đo nước.

Phòng Tổ chức hành chính: Tham mưu giúp Giám đốc trong chỉ đạo công tác chuyên môn liên quan đến lĩnh vực tổ chức - nhân sự của Công ty. Tham mưu giúp Giám đốc trong chỉ đạo công tác chuyên môn liên quan đến lĩnh vực hành chính của Văn phòng Công ty.

Ban Quản lý dự án đầu tư: Tham mưu cho Tổng giám đốc trong công tác đầu tư, xây dựng đúng quy trình, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ quy chế, chính sách của Công ty trong từng giai đoạn. Thay mặt Công ty tổ chức quản lý điều hành các dự án mà HĐQT, Tổng giám đốc giao nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

CÁC XÍ NGHIỆP VÀ CHI NHÁNH:

Xí nghiệp cấp nước thành phố số 1: Tổ chức sản xuất, cấp nước trên địa bàn được phân công từ sản xuất, quản lý mạng lưới, quản lý khách hàng và thu tiền nước sử dụng hàng tháng nộp về công ty theo quy chế khoán, quản lý và tổ chức các dịch vụ bơi lội.

Xí nghiệp cấp nước thành phố số 2: Tổ chức sản xuất, cấp nước trên địa bàn được phân công từ sản xuất, quản lý mạng lưới, quản lý khách hàng và thu tiền nước sử dụng hàng tháng nộp về công ty theo quy chế khoán.

Xí nghiệp cấp nước Mai Sơn: Tổ chức sản xuất, cấp nước trên địa bàn được phân công từ sản xuất, quản lý mạng lưới, quản lý khách hàng và thu tiền nước sử dụng hàng tháng nộp về công ty theo quy chế khoán.

Các chi nhánh tại thị trấn huyện: Tổ chức sản xuất, cấp nước trên địa bàn được phân công từ sản xuất, quản lý mạng lưới, quản lý khách hàng và thu tiền nước sử dụng hàng tháng nộp về công ty theo quy chế khoán nội bộ.