Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông 2017

Phiên Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào hồi 12h 00 phút ngày 25/3/2017 Các nội dung trong cuộc họp được lập thành biên bản và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua.

1. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017

2. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

3. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

4. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

5. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

6. TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

7. TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

8. TỜ TRÌNH TỔNG MỨC THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

9. TỜ TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP)