Tin cổ đông
BÁO CÁO KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2015 BÁO CÁO KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2015
Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 2175/UBCK-GSĐC ngày 24/04/2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La. Công ty cổ phần Cấp nước Sơn...
Căn cứ hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của công ty Cổ phần cấp nước Sơn La, UB Chứng khoán Nhà Nước, Chấp nhận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty theo quy định của luật Chứng khoán UBCK-_-Chap-thuan-CTDC (1)Tải xuống
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA (Giấy CNĐKKD: 5500154649 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 18/4/2005, thay đổi lần 5 ngày 11/1/2016) Bản thông tin tóm tắt này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp từ ngày CBTT-_-NSL (1)
Phiên Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào hồi 12h 00 phút ngày 25/3/2017 Các nội dung trong cuộc họp được lập thành biên bản và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. 1. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017 BienBanHopDaiHoiCoDong2017 (1) 2. NGHỊ QUYẾT...
Trân trọng kính mời các quý vị cổ đông của Công ty cổ phần cấp nước Sơn La, tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, vào hồi 7h00 ngày 25/3/2017, tại Nhà văn hóa công nhân cấp nước – Bản Bó – Phường Chiềng An Thành phố Sơn La. Cổ...