BIỂU MẪU VÀ BIÊN BẢN

2.1 BM-QLCL.02-01 Phieu yeu cau bo sung thiet biTải xuống 2.2 BM-QLCL.02-02 Danh muc thiet biTải xuống 2.3 BM-QLCL.02-03 Ke hoach bao duong thiet biTải xuống 2.4 BM-QLCL.02-04 Phieu yeu cau cong viecTải xuống 2.5 BM-QLCL.02-05 Bien ban sua chua bao duong thiet biTải xuống 2.6 BM-QLCL.02-06 Ly lich mayTải xuống 2.7 BM -QLCL.02-07 phieu [...]

ISO9001-2015 quản lý chất lượng nước

1 QT.QLCL. 01 QT KIỂM TRA CHẤT LƯONG NUOCTải xuống 2 QT.QLCL.02 QT QUAN LÝ THIÊT BỊ ÐOTải xuống 2.2 BM-QLCL.02-02 Danh muc thiet biTải xuống 2.3 BM-QLCL.02-03 Ke hoach bao duong thiet biTải xuống 2.4 BM-QLCL.02-04 Phieu yeu cau cong viecTải xuống 2.5 BM-QLCL.02-05 Bien ban sua chua bao duong thiet biTải xuống 2.6 [...]