Thông báo giá bán nước sạch trên địa bàn Sơn La

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 cùa Chính phủ về việc sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về việc sửa đồi, bồ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phù về quy định chi tiết và hướng dạn thi hành một số điều của Pháp Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Liên Bộ: Tài chính – Xây dựng – Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẳm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn; Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 cùa Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựnti về công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước;

Căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-ƯBND ngày 29/7/2015 của ủy ban nhân dân tình về việc điều chỉnh giá bán nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tinh Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 369/TTr-STC ngày 14/6/2016; Biên bản họp tư vấn liên ngành ngày 08/6/2016 giừa Sở Tài chính, Sờ Xây dựng, và Công ty cồ phần cấp nước Sơn La,

  1. Giá bán nước sạch phục vụ sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La do Công ty cổ phần cấp nước Sơn La sản xuất và cung ứng như sau:

2.Các khoản thu thông qua hóa đơn thu tiền nước.

2.1.      Tiền thu chi phí duy trì đấu nối đối với tất cả khách hàng dùng nước: Thu theo mức giá bán nước sạch tại từng vùng, giá trị tương đương 01 m3 nước/hộ khách hàng/tháng.

2.2.      Giá dịch vụ thoát nước (theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 cùa ủy ban nhân dân tĩnh Sơn La về việc quy định giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn tình Sơn La năm 2016).

Giá bán cho các nhu cầu sừ dụng nước sạch vào mục đích khác như cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hoạt động sàn xuất, kinh doanh dịch vụ…, do Công ty cồ phần cấp nước Sơn La quy định phù hợp  với phương án giá nước sạch đã được ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước.

  1. Thời gian các doanh nghiệp cấp nước áp dụng giá nước mới: từ ngày 01/7/2016.

Lượng nước khách hàng sử dụng trước ngày 01/7/2016 áp dụng theo giá nước cũ.

Công ty cổ phần cấp nước Sơn La xin kính báo tới Quý khách hàng

Trân trọng cảm ơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA