Điều lệ công ty

Điều lệ Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La – Sửa đổi bổ xung lần thứ 2 (năm 2015)