Lịch ghi chỉ số đồng hồ nước

 

TT

Tên đơn vị

Ngày ghi chỉ số
đồng hồ

Ngày cập nhật
xong số liệu

1

XN cấp nước thành phố số 1

 Từ ngày 24 – 26

 Ngày 27

2

XN cấp nước thành phố số 2

 Từ ngày 24 – 26

 Ngày 27

3

XN cấp nước Mai Sơn

 Từ ngày 24 – 26

 Ngày 27

4

CN cấp nước Mộc Châu

 Từ ngày 24 – 26

 Ngày 27

5

CN cấp nước Yên Châu

 Từ ngày 24 – 26

 Ngày 27

6

CN cấp nước Phù Yên

 Từ ngày 24 – 26

 Ngày 27

7

CN cấp nước Bắc Yên

 Từ ngày 24 – 26

 Ngày 27

8

CN cấp nước Sông Mã

 Từ ngày 24 – 26

 Ngày 27

9

CN cấp nước Sốp Cộp

 Từ ngày 24 – 26

 Ngày 27

10

CN cấp nước Thuận Châu

 Từ ngày 18 – 20

 Ngày 21

11

CN cấp nước Mường La

 Từ ngày 24 – 26

 Ngày 27

12

CN cấp nước Quỳnh Nhai

 Từ ngày 24 – 26

 Ngày 27