MẪU ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Sơn La, ngày……tháng….năm 20…

 

ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG NƯỚC

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La

 

Tên tôi :……………………………………………………………….  Nam Nữ

CMTND số……………………..do………………………cấp ngày……../……/…………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………

Đề nghị thay đổi thông tin hợp đồng dịch vụ cấp nước như sau:

Thông tin khách hàng:

Nội dung thay đổi:

Tên khách hàng:…………………………

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

khách hàng:

 

Người đại diện:

 

Chức vụ:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại: ………………. Fax:…………………..

Điện thoại: ………………. Fax:…………………..

Email:

 

Mã số thuế:

 

Tài khoản số:

 

Tại ngân hàng

 

Mục đích sử dụng:

 

Thay đổi khác:………………………………………………………………………………

Lý do thay đổi:…..……………..………………………………………..……………………….

Tôi cam kết thực hiện đúng mọi quy định, quy chế hiện hành về quản lý và sử dụng nước sạch của Công ty.

 

 

NGƯỜI YÊU CẦU

(Ký, ghi rõ họ tên )