MẪU ĐƠN THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG NƯỚC

                                 Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La

Tên chủ hợp đồng dịch vụ cấp nước ….……………………………………………..…..……

Điện thoại… ………………………………………………………………………………………………….

Người đại diện………………………………………………………..Chức vụ…………………………

Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………………………………….

Hợp đồng dịch vụ cấp nước số ……………….……………..……………………………

Hoặc: Mã khách hàng (ghi đúng theo hóa đơn tiền nước)……………………………………

Đề nghị thay đổi thông tin hợp đồng dịch vụ cấp nước như sau:

Tên chủ hợp đồng dịch vụ cấp nước ….……………………………………………..…..……

Điện thoại… ………………………………………………………………………………………………….

Người đại diện………………………………………………………..Chức vụ…………………………

Địa chỉ cơ quan: ………….…………………………………………………………….

Địa chỉ sử dụng nước: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………….Fax:………………………………………..

Email:…………………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………..

Tại ngân hàng: ………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế………………………………………………………………………………………………

Mục đích sử dụng nước mới:.…………………..…………………………………………

Thay đổi khác: ……………….………………….……..…………………………………

Lý do thay đổi:…..……………..………………………………………..………………..

Tôi cam kết thực hiện đúng mọi quy định, quy chế hiện hành về quản lý và sử dụng nước sạch của Thành phố và của Công ty.

NGƯỜI YÊU CẦU(Ký, ghi rõ họ tên )