THÔNG BÁO NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN QUỐC GIA QCVN 01 -1:2018/BYT