CÔNG VĂN SỐ 65

  Kính gửi:Các đơn vị trực thược Công ty

Thực hiện kế hoạch số 377/SXD – HTKT ngày 14 tháng 03 năm 2018 của Sở xây dựng về việc triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2018 Công ty cổ phần cấp nước Sơn La đề nghị các đơn vị trực thuộc.