Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA
(Giấy CNĐKKD: 5500154649 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 18/4/2005, thay đổi lần 5 ngày 11/1/2016)
Bản thông tin tóm tắt này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp từ ngày