Công văn số: 2175/UBCK-GSĐC Vv chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng

Căn cứ hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của công ty Cổ phần cấp nước Sơn La, UB Chứng khoán Nhà Nước, Chấp nhận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty theo quy định của luật Chứng khoán