ô nhiễm dòng mương do sả thải sơ chế cafe

349

Thời sự truyền hình tối ngày 22/11/2017
http://sonlatv.vn/tin-tuc-n8867/thoi-su-truyen-hinh-toi-ngay-22112017.html