Chức năng nhiệm vụ các phòng ban

QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 96/QĐ-CN ngày 01/9/2012
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La)
PHÒNG KẾ HOẠCH – KỸ THUẬT
I. Chức năng, nhiệm vụ của phòng
1. Chức năng.
– Giúp ban giám đốc thực hiện công việc quản lý điều hành kế hoạch và kỹ thuật sản xuất và kinh doanh nước sinh hoạt, nước uống đóng bình.
– Giúp ban giám đốc thực hiện công việc quản lý điều hành các dự án đầu tư xây lắp công trình (công trình xây lắp nội bộ và đấu thầu bên ngoài) theo quy định hiện hành của Nhà nước.
2. Nhiệm vụ
2.1. Kế hoạch, kỹ thuật sản xuất và kinh doanh
– Tham mưu lập chi tiết kế hoạch SXKD, dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển ngắn hạn trung và dài hạn cho toàn Công ty.
– Theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh chung trong toàn Công ty về tăng trưởng sản lượng, diễn biến thất thoát và các chi phí sản xuất (nhân công, hoá chất,  điện năng..), tình hình máy móc thiết bị đường ống …
– Tập hợp các báo cáo thực hiện kế hoạch định kỳ và đột xuất (tiếp nhận báo cáo thường xuyên, định kỳ về doanh thu, sản lượng, thất thoát…từ phòng Quản lý khách hàng và phòng Quản lý chất lượng để đánh giá, phân tích kết quả SXKD.
– Tham gia thực hiện và quản lý các hợp đồng kinh tế do Công ty thực hiện, bao gồm các hợp đồng đối ngoại và các hợp đồng giao khoán nội bộ.
– Theo dõi quy trình vận hành các trạm cấp nước để lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp máy móc, thiết bị.
– Lập kế hoạch và thực hiện công tác cung ứng vật tư, thiết bị, phụ tùng và hóa chất cho sản xuất nước và xây lắp công trình theo hạn mức, chủng loại vật tư.
2.2. Công tác quản lý xây dựng cơ bản
– Lập các dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp về phương án đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo các công trình của Công ty. Bao gồm toàn bộ các bước:
+ Thiết kế, lập dự toán và các thủ tục XDCB nội bộ;
+ Thẩm định thiết kế, dự toán;
+ Tổ chức triển khai, giám sát tác giả và giám sát thi công, giải quyết thủ tục cấp phép thi công…
+ Phối hợp phòng Tổ chức hành chính và các đơn vị sản xuất trực thuộc thực hiện GPMB các công trình.
+ §«n ®èc tiÕn ®é, gi¸m s¸t chÊt l­îng thi c«ng, nghiÖm thu c¸c c«ng viÖc.
+ Lập bảng quyết toán thi công các công trình (phối hợp chặt chẽ cùng phòng tài chính kế toán đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập vật tư).
+ Tham gia theo dõi hiệu quả hoạt động của các dự án mới đầu tư, mới đưa vào khai thác về suất đầu tư, công nghệ, tăng trưởng sản xuất, …)
– Lập các thủ tục nghiệm thu, quyết toán các dự án công  trình XDCB bên ngoài mà công ty tham gia thi công.
– Lưu trữ các hồ sơ hoàn công, thiết kế và dự toán của các dự án.
2.3. Thực hiện các công việc khác do giám đốc phân công.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn của trưởng phòng
1. Chức năng nhiệm vụ:
1.1 Tham mưu
– Giúp Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện công tác Kế hoạch – Kỹ thuật, quản lý xây dựng cơ bản.
1.2. Thực hiện:
– Phân công CBNV trong phòng thực hiện tốt nhiệm vụ nêu trên.
– Quản lý và phát huy năng lực toàn bộ các trang thiết bị làm việc được giao.
2. Quyền hạn
– Được các phòng ban, đơn vị trong Công ty cung cấp các thông tin cần thiết trong quá trình làm việc.
– Đề xuất các phương án sử dụng máy móc, thiết bị và vật tư nhằm đảm bảo hoạt động thường xuyên của các đơn vị trong Công ty.
– Tham mưu Giám đốc trong việc quyết định các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh chung của Công ty.
– Được trang bị các thiết bị làm việc cần thiết theo quy chế và điều kiện của Công ty (phòng làm việc, bàn ghế, máy vi tính, điện thoại…).
3. Tiêu chuẩn:
– Quy định về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật phù hợp với yêu cầu quản lý và sản xuất của Công ty.
– Có kinh nghiệm quản lý sản xuất 3 năm trở lên trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương; Am hiểu về chuyên ngành sản xuất cấp nước, xây dựng công trình, cơ khí – điện …
– Kỹ năng: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, soạn thảo văn bản; sử dụng các phần mềm chuyên dùng (vẽ, lập dự toán …), có khả năng tổ chức và lãnh đạo các thành viên thực hiện nhiệm vụ.
PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
I. Chức năng, nhiệm vụ của phòng.
1. Chức năng
1.1. Tham mưu giúp Giám đốc trong chỉ đạo công tác chuyên môn liên quan đến lĩnh vực tổ chức – nhân sự của Công ty.
1.2. Tham mưu giúp Giám đốc trong chỉ đạo công tác chuyên môn liên quan đến lĩnh vực hành chính của Văn phòng Công ty.
2. Nhiệm vụ
2.1. Tổ chức – Nhân sự
Tham mưu Giám đốc về lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ – công nhân.
Lập hồ sơ tuyển dụng, bao gồm từ bước phỏng vấn, thử việc, ra quyết định tuyển dụng và làm hợp đồng lao động.
Thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục giải quyết nghỉ chế độ (nghỉ hưu, nghỉ thanh toán một lần) hoặc chấm dứt hợp đồng lao động khác, bao gồm soạn thảo các quyết định trình giám đốc ký và văn bản liên quan.
Theo dõi và đánh giá tình hình nhân sự trong toàn Công ty.
Đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật CBNV định kỳ và đột xuất.
Tham mưu xây dựng và hoàn thiện các quy định, nội quy, quy chế và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.
Nắm vững và tư vấn cho cán bộ – công nhân trong công ty về các chính sách, chế độ liên quan đến người lao động.
Thực hiện lập phiếu thanh toán chế độ BHXH, BHYT cho cán bộ – công nhân; quan hệ trực tiếp với các cơ quan có liên quan để thực hiện công việc. Lưu trữ các tài liệu liên quan.
Lập kế hoạch trang bị BHLĐ cho cán bộ – công nhân.
Quản lý và lưu trữ Hồ sơ CBCN, sổ BHXH, sổ lao động và các tài liệu khác liên quan đến từng cán bộ – công nhân Công ty.
Chủ trì và phối hợp các phòng đề xuất việc xét nâng bậc lương hàng năm của cán bộ – công nhân theo đúng quy định của nhà nước và quy chế nâng bậc lương của Công ty.
Phối hợp với các phòng liên quan, điều chỉnh và bổ sung hệ số lương sản phẩm của CBCN hàng năm.
2.2. Hành chính
Theo dõi, quản lý cơ sở vật chất, tài sản thuộc văn phòng Công ty. Đề xuất trang bị mới hoặc bổ sung, sửa chữa các trang thiết bị bảo đảm điều kiện nơi làm việc về ánh sáng, bàn ghế, tủ tài liệu …
Theo dõi, quản lý hồ sơ cán bộ – công nhân và các hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực liên quan.
Soạn thảo, trình Giám đốc ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác của phòng.
Tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Công ty và tài liệu có nguồn gốc bên ngoài theo quy định.
Trực tiếp thực hiện công tác lễ tân, tiếp khách đến làm việc, giao dịch ở Công ty. Tùy từng trường hợp cụ thể để báo cáo Giám đốc hoặc đưa tới các phòng ban chuyên môn làm việc.
Tiếp nhận các ý kiến phản ánh, khiếu nại của khách hàng để báo cáo Giám đốc hoặc trực tiếp giải quyết tùy từng trường hợp cụ thể theo phạm vi trách nhiệm của phòng.
Quản lý, sử dụng văn phòng phẩm tiết kiệm, hợp lý.
2.3. Công tác phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ, quản lý và sử dụng đất.
a) Quản lý và sử dụng đất:
Phối hợp với các phòng ban liên quan trong Công ty và các cơ quan, chính quyền địa phương giải quyết các thủ tục cấp đất, thuê đất khi Công ty lập các dự án đầu tư xây dựng công trình.
b) Công tác phòng cháy chữa cháy và dân quân tự vệ
– Tham mưu về mua sắm, sử dụng các trang bị PCCC, lập danh sách đội PCCC cơ sở và kế hoạch luyện tập theo phương án PCCC hàng năm.
– Tham mưu công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ  trong các cơ sở sản xuất.
– Lập kế hoạch tập huấn hàng năm về an toàn lao động đối với các đơn vị sản xuất trực thuộc.
– Lập danh sách tiểu đội dân quân tự vệ và kế hoạch huấn luyện hàng năm theo quy định của địa phương.
2.4. Về công tác khác
– Chịu trách nhiệm đảm bảo vệ sinh khu vực sinh hoạt chung như hội trường, ga ra, … và các phòng làm việc của lãnh đạo Công ty. Phối hợp với các phòng làm tốt công tác vệ sinh môi trường toàn bộ văn phòng Công ty.
– Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất hoặc phát sinh do Giám đốc giao.
– Cộng tác, hỗ trợ giữa các phòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn của trưởng phòng.
1. Nhiệm vụ:
1.1. Tham mưu Ban giám đốc:
– Kế hoạch tuyển dụng và đào tạo hàng năm của Công ty.
– Quy hoạch và quản lý cán bộ.
– Đầu tư mua sắm trang thiết bị văn phòng.
1.2. Thực hiện:
– Phân công CBNV trong phòng thực hiện tốt nhiệm vụ nêu trên.
– Quản lý và phát huy năng lực toàn bộ các trang thiết bị làm việc được giao.
2. Quyền hạn
– Quản lý toàn bộ CBNV và công việc của phòng.
– Được các phòng ban, đơn vị trong Công ty cung cấp các thông tin cần thiết trong quá trình làm việc.
– Đề xuất các phương án sử dụng, tuyển dụng, điều động nhân sự nhằm đảm bảo hoạt động thường xuyên của các đơn vị trong Công ty.
– Đề xuất các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công nhân trong Công ty.
– Tham mưu Giám đốc trong việc quyết định các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh chung của Công ty.
– Được trang bị các thiết bị làm việc cần thiết theo quy chế và điều kiện của Công ty (phòng làm việc, bàn ghế, máy vi tính, điện thoại…).
3. Tiêu chuẩn:
– Quy định về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học các ngành phù hợp với yêu cầu quản lý và sản xuất của Công ty.
– Có kinh nghiệm quản lý sản xuất 3 năm trở lên trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương; Am hiểu về các chế độ chính sách của Nhà nước liên quan đến các lĩnh vực công tác như: lao động, tiền lương và các chế độ bảo hiểm …
– Kỹ năng: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, soạn thảo văn bản; khả năng giao tiếp và xử lý tình huống.
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
I. Chức năng, nhiệm vụ của phòng
1. Chức năng – Tham mưu về lĩnh vực kiểm soát chất lượng nước sinh hoạt và nước lọc tinh khiêt. – Tham mưu về công tác thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn của Công ty.
2. Nhiệm vụ
2.1. Thực hiện kiểm soát chất lượng nước:
– Theo dõi, kiểm soát chất lượng nước bằng thiết bị online, trang thiết bị phòng hóa nghiệm.
– Trực tiếp kiểm soát chất lượng nước sinh hoạt tại Xí nghiệp cấp nước Thành phố số 1 và Xí nghiệp cấp nước Thành phố số 2 theo Quy trình 14 “Kiểm tra chất lượng sản phẩm”; Quy trình 13 “Kiểm soát quá trình sản xuất nước sạch”.
– Thực hiện giám sát chất lượng nước các chi nhánh cấp nước. Lập báo cáo chất lượng nước hàng tháng.
– Hướng dẫn các đơn vị về chủ động kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt theo đúng lịch trình và đột xuất, đúng phương pháp đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.
– Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn Xí nghiệp Xây lắp cấp nước thực hiện Kế hoạch HACCP-Nước tinh khiết; Quy trình 20: “Kiểm soát quá trình sản xuất nước uống tinh khiết” thuộc hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 & ISO 22000.
– Đề xuất với Giám đốc về tổ chức đào tạo và huấn luyện nhân viên hóa nghiệm và CBNV các đơn vị để không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ và năng lực công tác.
– Tổ hóa nghiệm thực hiện nhiệm vụ:
+ Trực tiếp kiểm soát chất lượng nước sinh hoạt (bao gồm nước nguồn, nước sạch và nước thải) tại Xí nghiệp cấp nước Thành phố số 1 và Xí nghiệp cấp nước Thành phố số 2 đúng quy định về tần xuất hóa nghiệm trong tháng, các chỉ tiêu kiểm soát.
+ Kiểm tra và hướng dẫn Xí nghiệp Xây lắp cấp nước trong sản xuất nước lọc tinh khiết theo quy trình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
+ Trực tiếp kiểm soát quy trình sản xuất nước lọc.
+ Giám sát định kỳ hoặc đột xuất chất lượng nước (bao gồm nước nguồn, nước sạch và nước thải) tại Xí nghiệp cấp nước Mai Sơn và các chi nhánh cấp
nước huyện theo đúng quy định về tần xuất hóa nghiệm trong tháng, các chỉ tiêu kiểm soát đối với từng đơn vị.
+ Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác tự giám sát chất lượng nước của các đơn vị. Bao gồm quy trình hóa nghiệm, lưu trữ hồ sơ hóa nghiệm, bảo quản và sử dụng trang thiết bị và hóa chất.
+ Đề xuất với Giám đốc công ty về đầu tư, mua sắm thiết bị, hóa chất cần thiết trong công tác hóa nghiệm toàn Công ty phù hợp với khả năng sử dụng và yêu cầu công việc.
+ Tham gia, hướng dẫn các đơn vị về sử dụng hóa chất làm trong nước, hóa chất khử trùng phù hợp với chất lượng nước nguồn theo từng thời gian trong năm.
+ Chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ giám sát chất lượng nước tới các nhân viên hóa nghiệm tại các đơn vị.
2.2. Quản lý, theo dõi tình hình sử dụng và đề xuất mua hóa chất, thiết bị hóa nghiệm.
– Theo dõi hóa chất sử dụng của phòng hóa nghiệm và các đơn vị trực thuộc, trực tiếp đề xuất trình Ban giám đốc mua hóa chất phục vụ công tác hóa nghiệm toàn công ty đảm bảo hoạt động liên tục của công tác giám sát chất lượng nước có hiệu quả.
– Định kỳ 3 tháng báo cáo tình hình sử dụng hóa chất với Giám đốc.
– Bảo quản thiết bị hóa nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị…theo quy trình 12 “Kiểm soát thiết bị đo lường” hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 & ISO 22000. 2.3. Thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn Tham mưu Ban giám đốc về thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn của Công ty theo các văn bản hiện hành của nhà nước, của Ban chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh Sơn La. – Tham mưu Giám đốc triển khai kế hoạch cấp nước an toàn được duyệt (Bao gồm kế hoạch tổng thể và các kế hoạch ngắn hạn).
– Tham mưu Giám đốc về xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn chi tiết cho các đơn vị trực thuộc.
– Trực tiếp tập huấn, hướng dẫn các đơn vị về xây dựng và thực hiện cấp nước an toàn theo điều kiện thực tế.
– Nắm tình hình hoạt động các dây chuyền xử lý nước để đề xuất với Giám đốc về phương án đầu tư, mua sắm thiết bị, sửa chữa các hệ thống xử lý nước nhằm khắc phục các bất hợp lý trong dây chuyền xử lý nước. Bao gồm: công trình thu nước, tuyến ống, các bể phản ứng, bể lắng, bể lọc, thiết bị khử trùng, thiết bị giám sát mạng lưới, công tác súc rửa bể chứa nước sạch và các tuyến ống của các đơn vị …
– Trực tiếp tham gia với đoàn kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ của Ban chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh tại các địa bàn.
– Định kỳ lập báo cáo thực hiện cấp nước an toàn với Giám đốc công ty và Ban chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh.
2.4. Cấp phép khai thác nguồn nước và xả thải, giám sát môi trường
– Lập hồ sơ cấp phép khai thác và xả thải, lập báo cáo theo quy định.
– Hướng dẫn các đơn vị cấp nước theo dõi, lập báo cáo diễn biến nguồn nước; tổng hợp toàn Công ty báo cáo cơ quan chức năng theo quy định.
– Giám sát, lập báo cáo về giám sát môi trường các trạm cấp nước.
2.5. Các công tác khác
– Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất hoặc phát sinh do Giám đốc giao trong quá trình làm việc. – Sẵn sàng cộng tác, hỗ trợ giữa các phòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Phối hợp với các phòng làm tốt công tác vệ sinh môi trường nơi làm việc.
II. Cơ cấu nhân sự của phòng
– Lãnh đạo phòng (Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng): Có nhiệm vụ quản lý, lãnh đạo CBNV trong phòng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của phòng.
– Các cán bộ chuyên môn: Thực hiện lập báo cáo, đề xuất về các lĩnh vực công tác của phòng.
– Các nhân viên nghiệp vụ làm công tác hóa nghiệm.
III. Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng phòng
1. Nhiệm vụ
-Tham mưu và giúp giám đốc trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mảng công tác được giao; chuẩn bị các phương án, kế hoạch, dự thảo các văn bản, quyết định của Giám đốc trong phạm vi nhiệm vụ được giao.
– Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo nhiệm vụ của Phòng trình Giám đốc xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó. Tổ chức và kiểm tra CBNV trong Phòng về việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.
– Quản lý CBNV của Phòng phát huy năng lực cá nhân.
– Quản lý toàn bộ các trang thiết bị làm việc thuộc Phòng.
– Chủ trì hoặc tham gia phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan để giải quyết các công việc được giao;
– Xây dựng, trình Giám đốc ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực công tác.
– Ký trách nhiệm các văn bản do Phòng xây dựng trước khi trình Giám đốc ký ban hành.
– Chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn nghiệp vụ tới các đơn vị trực thuộc về lĩnh vực chuyên môn của Phòng.
– Định kỳ lập báo cáo thực hiện cấp nước an toàn với Giám đốc công ty và Ban chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh.
– Hàng tháng lập báo cáo thực hiện công tác kiểm soát chất lượng nước với Giám đốc công ty và thông báo nội bộ đơn vị.
2. Quyền hạn
– Xử lý các vấn đề được phân công, được các phòng, đơn vị trực thuộc cung cấp số liệu liên quan phục vụ công tác của Phòng.
– Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, đề nghị tuyển dụng, cho thôi việc, thuyên chuyển công tác, nâng bậc lương của CBNV thuộc quyền quản lý theo quy định của Công ty và pháp luật nhà nước để Giám đốc quyết định; Nhận xét, đánh giá, đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật CBNV thuộc Phòng để cấp trên xem xét và quyết định.
3. Tiêu chuẩn
– Quy định về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cấp thoát nước hoặc các ngành có liên quan sản xuất, cấp nước.
– Kinh nghiệm công tác: Có 1 năm làm công tác quản lý các phòng ban. – Kỹ năng: Có năng lực quản lý, sử dụng thành thạo các chương trình, phần mềm văn phòng; Hiểu biết sâu về lĩnh vực sản xuất nước; Nắm chắc các hệ thống cấp nước toàn Công ty; Hiểu biết về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 & ISO 22000-2005.
PHÒNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG
I. Chức năng, nhiệm vụ của phòng.
1. Chức năng
1.1. Tham mưu giúp Giám đốc trong chỉ đạo công tác chuyên môn liên quan đến lĩnh vực quản lý khách hàng sử dụng nước toàn Công ty.
1.2. Tham mưu giúp Giám đốc trong chỉ đạo công tác chuyên môn liên quan đến lĩnh vực quản lý và kiểm định đồng hồ đo nước.
2. Nhiệm vụ
2.1. Quản lý khách hàng
a) Trực tiếp nhận các báo cáo về tình hình khách hàng, kết quả hoạt động của các đơn vị cấp nước trong tháng thông qua các chương trình quản lý bằng công nghệ thông tin. Từ đó:
– Phân tích các số liệu, báo cáo Giám đốc về tình hình sản xuất nước của từng đơn vị hàng tháng và định kỳ theo quy định của Công ty.
– Xác định được các nhóm khách hàng cần thiết theo từng loại tiêu chí để giúp đơn vị kiểm tra đánh giá chính xác mức độ sử dụng nước của khách hàng và tình hình thất thoát trên mạng lưới cấp nước.
– In ấn hóa đơn tiền nước, lập báo cáo tổng hợp về Doanh thu, sản lượng, chi phí điện của các đơn vị và toàn Công ty trong tháng.
– Trực tiếp cùng các đơn vị kiểm tra, xác định đúng số liệu ghi chép, đo đếm ở cơ sở (nếu cần). Từ đó, xác định đúng nguyên nhân và yêu cầu đơn vị khắc phục các sai sót.
b) Theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện công tác chuyên môn ở  các đơn vị sản xuất. Kịp thời có kế hoạch giúp đỡ, khắc phục các điểm còn hạn chế (nếu có) của từng đơn vị về thiết bị cũng như đào tạo chuyên môn cho nhân viên.
2.2. Quản lý, kiểm định đồng hồ
– Áp dụng công nghệ thông tin để trực tiếp theo dõi và hướng dẫn đơn vị cấp nước quản lý chặt chẽ và khoa học toàn bộ đồng hồ trên mạng lưới. Trên cơ sở phân tích sẽ đánh giá chính xác thực trạng của toàn bộ đồng hồ đo nước đang hoạt động làm căn cứ để Công ty có kế hoạch mua sắm thay thế và bảo hành đồng hồ.
– Lập kế hoạch mua mới, theo dõi xuất nhập và sử dụng đồng hồ của tất cả các đơn vị trong toàn Công ty.
– Căn cứ kế hoạch hàng năm của Công ty, Phòng kết hợp với các đơn vị lựa chọn các đồng hồ cần thiết đưa vào kiểm định để đạt hiệu quả.
– Bố trí nhân lực vận hành dây chuyền kiểm định đồng hồ hoạt động có hiệu quả cao.
2.3. Về công tác khác
– Phối hợp với các phòng làm tốt công tác vệ sinh môi trường văn phòng Công ty.
– Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất hoặc phát sinh do Giám đốc giao trong quá trình làm việc.
– Sẵn sàng cộng tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các phòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
II. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng phòng.
1. Nhiệm vụ:
1.1. Tham mưu Ban giám đốc:
– Về lĩnh vực quản lý khách hàng; quản lý và kiểm định đồng hồ đo nước toàn Công ty.
– Về mua sắm đồng hồ đo nước.
– Đầu tư mua sắm trang thiết bị văn phòng.
1.2. Thực hiện:
– Phân công CBNV trong phòng thực hiện tốt nhiệm vụ nêu trên.
– Quản lý và phát huy năng lực toàn bộ các trang thiết bị làm việc được giao.
2. Quyền hạn
– Quản lý toàn bộ CBNV và công việc của phòng.
– Được cung cấp các thông tin cần thiết về tình hình phát triển doanh nghiệp trong quá trình làm việc.
– Được trang bị các thiết bị làm việc cần thiết theo quy chế và điều kiện của Công ty (phòng làm việc, bàn ghế, máy vi tính, điện thoại…).
3. Tiêu chuẩn:
– Quy định về trình độ Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, kỹ thuật phù hợp với yêu cầu quản lý và sản xuất của Công ty.
– Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm quản lý khách hàng 3 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương.
– Kỹ năng: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (đặc biệt có khả năng phân tích, đánh giá và sử dụng các chương trình, phần mềm quản lý…); Hiểu bao quát về chuyên ngành sản xuất nước; Phân tích, đánh giá tình hình doanh nghiệp; Tập hợp, lãnh đạo CBNV trong phòng thực hiện nhiệm vụ.
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

I. Chức năng, nhiệm vụ của phòng
1. Chức năng:
– Tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản trị về lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực tài chính doanh nghiệp đảm bảo nguồn vốn kinh doanh, phản ánh dòng vốn kinh doanh của doanh nghiệp để doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả.
– Tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản trị các công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực kế toán đảm bảo đúng quy định của nhà nước về Luật kế toán, chuẩn mực kế toán và nguyên tắc kế toán.
– Thực hiện một số chức năng khác khi được Giám đốc giao.
2. Nhiệm vụ:
2.1. Công tác tài chính:
– Quản lý hoạt động tài chính trong toàn Công ty.
– Lập kế hoạch tài chính theo tháng, quý, năm đồng thời định kỳ báo cáo hoặc báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc về tình hình tài chính của Công ty.
– Phân tích và đánh giá về mặt tài chính các dự án do Công ty thực hiện.
– Theo dõi việc thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt, báo cáo Giám đốc tình hình sử dụng vốn và đề xuất biện pháp điều chỉnh hợp lý.
– Thường xuyên thu thập, phân loại, xử lý các thông tin về tài chính trong SXKD, báo cáo kịp thời cho Lãnh đạo về tình hình tài chính của Công ty.
– Cung cấp đầy đủ, kịp thời nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
– Quan hệ với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng trong hoạt động vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
– Đánh giá hoạt động tài chính của Công ty, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính.
– Lập và đánh giá báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
2.2. Công tác kế toán:
– Ghi chép và hạch toán đúng, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với quy định của nhà nước và Quy chế quản lý tài chính của Công ty.
– Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của tất cả các loại chứng từ, hoàn chỉnh thủ tục kế toán trước khi trình Giám đốc phê duyệt.
– Phổ biến, hướng dẫn các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc thủ tục tạm ứng, hoàn ứng, thủ tục thanh toán và các thủ tục tài chính khác theo Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.
– Định kỳ đánh giá tình hình sử dụng tài sản theo Quy chế của Công ty.
– Phối hợp với các Phòng Ban chức năng khác để lập giá mua, giá bán vật tư hàng hóa trước khi trình Giám đốc phê duyệt.
– Thực hiện thủ tục mua sắm vật tư thiết bị, sửa chữa tài sản theo đúng quy định của Nhà nước và Công ty.
– Thực hiện kiểm kê định kỳ, xác định tài sản thừa thiếu đồng thời đề xuất với Giám đốc biện pháp xử lý.
– Phân tích các thông tin kế toán theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty.
– Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, hạch toán theo chế độ hiện hành.
– Theo dõi nguồn vốn của Công ty, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản để xác lập nguồn vốn.
– Tiến hành các thủ tục thanh quyết toán các loại thuế với cơ quan Thuế.
– Phối hợp với các Phòng Ban liên quan tổ chức nghiệm thu từng phần và nghiệm thu toàn bộ công trình để quyết toán vốn đầu tư.
– Theo dõi, lập kế hoạch và thu hồi công nợ của khách hàng đầy đủ, nhanh chóng bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
– Lập và nộp các báo cáo tài chính đúng và kịp thời cho các cơ quan thẩm quyền theo đúng chế độ quy định của nhà nước.
– Tổ chức khoa học công tác kế toán phù hợp với điều kiện tổ chức sản xuất kinh doanh và bộ máy tổ chức của Công ty.
– Chấp hành quyết định của Ban kiểm soát và các cơ quan có thẩm quyền về việc kiểm tra hoạt động kế toán tài chính.
– Áp dụng khoa học quản lý tiên tiến vào công tác kế toán, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ kế toán, đề xuất các biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
– Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức thu thập và xử lý thông tin về SXKD phù hợp với chế độ tài chính hiện hành, phù hợp với thực tế tại đơn vị nhằm quản lý sản xuất đạt hiệu quả.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn của trưởng phòng
1. Nhiệm vụ:
1.1. Tham mưu Ban giám đốc:
– Hoạch định chiến lược về tài chính, phân tích tình hình kinh tế tài chính của Công ty.
– Báo cáo tình hình thực hiện pháp luật kế toán cũng như công tác kế toán của đơn vị cho Ban giám đốc theo yêu cầu thường xuyên hoặc đột xuất.
1.2. Thực hiện:
– Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ pháp luật kế toán.
– Lập và gửi đầy đủ, đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
– Tổ chức kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
– Phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán, thống kê.
– Kiểm tra việc bảo quản, lưu giữ các tài liệu kế toán.
– Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.
– Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chính ngắn hạn.
– Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế tài chính.
– Quan hệ với các ngành chức năng: Thuế; Kế hoạch và đầu tư; Tài chính…
– Lập kế hoạch công tác hàng tuần, tháng của phòng và triển khai thực hiện.
– Soạn thảo và trình duyệt các văn bản thuộc lĩnh vực chuyên môn của phòng.
– Phân công cán bộ nhân viên trong phòng thực hiện tốt nhiệm vụ nêu trên.
– Quản lý, phát huy năng lực toàn bộ các trang thiết bị làm việc được giao.
2. Quyền hạn:
– Trực tiếp chỉ đạo Phó kế toán trưởng trong việc phân công kế toán viên.
– Được đề nghị tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng bậc, khen thưởng, kỷ luật kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ của Công ty theo quy chế lao động và lương của Công ty.
– Có quyền yêu cầu các bộ phận trong Công ty cung cấp đầy đủ kịp thời những tài liệu cần thiết cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Kế toán trưởng.
– Các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, các chứng từ tín dụng và các tài liệu liên quan đến việc thanh toán đều phải có chữ ký của Kế toán trưởng mới có giá trị pháp lý.
– Khi phát hiện việc vi phạm pháp luật kế toán được quyền báo cáo trực tiếp Ban giám đốc. Trường hợp không được xử lý thỏa đáng có quyền báo cáo Hội đồng quản trị.
3. Tiêu chuẩn:
+ Về đạo đức: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ nguyên tắc, chính sách, chế độ kinh tế tài chính và pháp luật của nhà nước.
+ Về trình độ chuyên môn: Phải có chuyên môn nghiệp vụ kế toán từ Cao đẳng trở lên.
+ Kinh nghiệm công tác:
Thời gian công tác thực tế về kế toán:
– Trình độ Cao đẳng: Ít nhất là 3 năm.
– Trình độ Đại học: Ít nhất là 2 năm.
+ Chứng chỉ Kế toán trưởng: Có chứng chỉ đã qua lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng theo quy định hiện hành.
+ Kỹ năng: Biết tổ chức, sắp xếp công tác kế toán, soạn thảo văn bản, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (phần mềm EXCEL, ACCESS, INTERNET, phần mềm kế toán…).

PHÒNG CHỐNG THẤT THOÁT

I. Chức năng, nhiệm vụ của phòng chống thất thoát
1. Chức năng
Tham mưu giúp Giám đốc trong chỉ đạo công tác chuyên môn liên quan đến lĩnh vực chống thất thoát trong quản lý hệ thống cấp nước toàn Công ty.
2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác chỉ đạo
– Trên cơ sở tình trạng kỹ thuật của hệ thống cấp nước của các đơn vị, hướng dẫn phân vùng, tách mạng, thành lập các blốc (cụm khách hàng) phù hợp để xây dựng kế hoạch tìm rò rỉ gây ra thất thoát.
– Chỉ đạo các đơn vị triển khai tìm điểm rò rỉ và khắc phục rò rỉ thất thoát.
2.2. Trực tiếp thực hiện
a) Về nhiệm vụ quản lý áp lực trên các hệ thống cấp nước:
– Nghiên cứu, rà soát tình trạng áp lực làm việc của các tuyến ống cấp nước để đề xuất lựa chọn thiết bị (van, khóa) phù hợp.
– Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cấp nước để quản lý, điều chỉnh chế độ vận hành áp lực và xác định áp lực làm việc hợp lý cho từng tuyến ống cấp nước theo từng thời gian trong ngày, theo từng mùa trong năm.
b) Về nhiệm vụ kiểm soát rò rỉ chủ động:
– Tổ chức nghiên cứu các giải pháp chống thất thoát, thiết lập blốc (bao gồm các công tác: khảo sát, thiết kế, lập dự toán thiết lập blốc) và giám sát việc thực hiện.
– Tổ chức nghiên cứu các máy móc, thiết bị công nghệ chống thất thoát, đưa ra các giải pháp ứng dụng thực tiễn của máy móc, thiết bị vào công tác chống thất thoát của Công ty.
– Tổ chức sử dụng máy móc, thiết bị tìm kiếm rò rỉ hiện có và tiếp nhận những máy móc, thiết bị mới do Công ty trang bị.
– Hướng dẫn, đào tạo cho cán bộ, công nhân các đơn vị về công tác vận hành hệ thống cấp nước, sử dụng thiết bị (van khóa trên mạng, thiết bị tìm rò rỉ) và các kiến thức liên quan đến chống thất thoát.
– Tổ chức lập lý lịch hồ sơ quản lý mạng lưới đường ống cấp nước, kiểm soát áp lực, đồng hồ đo nước các cụm blốc và hệ thống van điều phối trên mạng cấp nước toàn Công ty. Báo cáo Giám đốc Công ty về tình trạng kỹ thuật mạng lưới đường ống từng khu vực, từng blốc.
– Phối hợp với các đơn vị trong công tác nghiên cứu, phân vùng tách mạng, thiết lập blốc làm cơ sở triển khai công tác chống thất thoát.
– Chỉ đạo lắp đặt đồng hồ nhánh từng blốc để theo dõi, so sánh với sản lượng nước thương phẩm hàng tháng, từ đó đánh giá mức độ thất thoát của từng blốc và lập kế hoạch tìm kiếm rò rỉ hoặc kiểm tra, kiểm định đồng hồ.
– Hàng tháng báo cáo Giám đốc kế hoạch công tác của Phòng.
– Chủ động lập kế hoạch chi tiết hàng tuần để tổ chức thực hiện công việc rò tìm đạt hiệu quả.
– Tổ chức dò tìm, xác định các vị trí rò rỉ bằng thiết bị chuyên dùng để bàn giao cho đơn vị xử lý (Việc này chủ yếu thực hiện vào ban đêm sau khi đã chuẩn bị tuyến ống cần kiểm tra và xác định được vị trí đấu nối sensor vào ban ngày).
– Kiểm tra chất lượng công việc khắc phục rò rỉ thất thoát ở các đơn vị.
– Lập hồ sơ (tài liệu ghi chép, ảnh chụp hiện trường) về các điểm rò rỉ được phát hiện và kết quả xử lý, khắc phục.
– Lập kế hoạch đề xuất mua sắm vật tư cần thiết đáp ứng nhu cầu công việc.
– Lập kế hoạch tập huấn các đơn vị về thiết bị cũng như phương pháp dò tìm rò rỉ, thất thoát trên mạng lưới cấp nước.
– Quản lý, sử dụng trang thiết bị chuyên dùng đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả trong khi thực hành nhiệm vụ.
2.3. Về công tác khác
– Phối hợp với các phòng làm tốt công tác vệ sinh môi trường văn phòng Công ty.
– Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất hoặc phát sinh do Giám đốc giao trong quá trình làm việc.
– Sẵn sàng cộng tác, hỗ trợ giữa các phòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn của các trưởng phòng
1. Nhiệm vụ:
1.1. Tham mưu Ban giám đốc:
– Về lĩnh vực quản lý, rò tìm và chống thất thoát trên mạng lưới đường ống cấp nước toàn toàn Công ty.
– Về mua sắm thiết bị dò tìm rò rỉ.
1.2. Thực hiện:
– Phân công CBNV thực hiện tốt nhiệm vụ của Phòng.
– Quản lý và phát huy năng lực toàn bộ các trang thiết bị làm việc được giao: máy tính, máy dò tìm rò rỉ….
– Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty về mọi mặt hoạt động của Phòng;
– Quản lý, điều hành, sắp xếp bố trí nhân lực của Phòng;
– Xây dựng kế hoạch công tác của Phòng hàng tuần, tháng, quý;
– Đề xuất nâng lương, nâng bậc của cán bộ, nhân viên hàng năm;
– Báo cáo kết quả công việc của Phòng hàng tháng tới lãnh đạo Công ty;
– Đề nghị lãnh đạo Công ty khen thưởng cá nhân có thành tích trong lao động sản xuất, kỷ luật những cá nhân vi phạm.
– Phối hợp với các Phòng chuyên môn, đề xuất với Giám đốc Công ty về chế độ bồi dưỡng, tiền lương, tiền thưởng trong khi làm nhiệm vụ.
2. Quyền hạn và trách nhiệm
– Quản lý toàn bộ CBNV và công việc của phòng.
– Được cung cấp các thông tin cần thiết về tình hình phát triển Doanh nghiệp trong quá trình làm việc.
– Được trang bị các thiết bị làm việc cần thiết theo quy chế và điều kiện của Công ty (phòng làm việc, bàn ghế, máy vi tính, điện thoại…).
– Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức nhân lực trong Phòng, quản lý máy móc thiết bị được giao quản lý, sử dụng.
3. Tiêu chuẩn:
– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, kỹ thuật phù hợp với yêu cầu quản lý và sản xuất của Công ty.
– Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm vận hành, quản lý các hệ thống cấp nước 3 năm trở lên.
– Kỹ năng: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (đặc biệt có khả năng phân tích, đánh giá và sử dụng các chương trình, phần mềm quản lý…); Hiểu bao quát về chuyên ngành sản xuất nước; Phân tích, đánh giá tình hình doanh nghiệp; Tập hợp, lãnh đạo CBNV trong phòng thực hiện nhiệm vụ.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

I. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kiểm toán nội bộ

1. Chức năng
– Kiểm toán nội bộ: Kiểm tra, xác nhận và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty.
– Chức năng thư ký ISO: Theo dõi, duy trì thực hiện và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 & ISO 22000-2005.
– Lĩnh vực chứng khoán: Tham mưu với Lãnh đạo Công ty về các chính sách của Nhà nước về chứng khoán.
2. Nhiệm vụ
2.1. Kiểm toán nội bộ: Nhiệm vụ cụ thể tại Quy chế Kiểm toán nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 86/2011/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2011 của Hội đồng quản trị Công ty.
– Xây dựng chương trình kiểm toán nội bộ hàng năm và thực hiện chương trình kiểm toán được duyệt.
– Thực hiện các kỳ kiểm toán đặc biệt, kiểm toán các dự án đầu tư … theo yêu cầu của HĐQT.
– Báo cáo HĐQT về việc thực hiện chương trình kiểm toán trong kỳ.
– Quản lý nhân sự, trang thiết bị và chi phí hoạt động của bộ phận kiểm toán theo quy định chung của Công ty đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.
– Đề xuất với Giám đốc về tổ chức đào tạo và huấn luyện kiểm toán viên để không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ và năng lực công tác.
2.2. Theo dõi duy trì thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 & ISO 22000-2005: Thực hiện chức năng thư ký ISO theo Quyết định số 43/QĐ-CN ngày 2 tháng 7 năm 2010 của Giám đốc công ty.
– Tiếp nhận các văn bản thuộc phạm vi dự án, nghiên cứu báo cáo Trưởng, Phó Ban.
– Theo dõi, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án đến Trưởng, Phó Ban.
– Giúp Trưởng, Phó Ban tổ chức các cuộc họp và làm thư ký ghi biên bản các cuộc họp và làm việc của Ban ISO.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc phạm vi của dự án khi được Trưởng ban phân công. 2.3. Lĩnh vực chứng khoán
Trang 2/3
– Tham mưu với Hội đồng quản trị và Giám đốc về xây dựng các chương trình, biện pháp quản lý Doanh nghiệp khi đơn vị tham gia thị trường chứng khoán.
– Đề xuất triển khai các kế hoạch cụ thể để Doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán đảm bảo an toàn, đúng luật.
2.4.Các công tác khác
– Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất hoặc phát sinh do Giám đốc giao trong quá trình làm việc.
– Sẵn sàng cộng tác, hỗ trợ giữa các phòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Phối hợp với các phòng làm tốt công tác vệ sinh môi trường nơi làm việc.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng phòng
1. Nhiệm vụ
– Tham mưu với Giám đốc và HĐQT trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác được giao;
– Chuẩn bị các phương án, kế hoạch, dự thảo các quyết định của Giám đốc, HĐQT trong phạm vi nhiệm vụ được giao.
– Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị trình Giám đốc xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó. Tổ chức và kiểm tra CBNV trong Phòng về việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.
– Quản lý CBNV của Phòng phát huy năng lực cá nhân.
– Quản lý toàn bộ các trang thiết bị làm việc thuộc Phòng.
– Chủ trì hoặc tham gia phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan để giải quyết các công việc được giao; – Xây dựng, trình Hội đồng quản trị, Giám đốc ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực công tác.
– Ký trách nhiệm các văn bản do Phòng xây dựng trước khi trình Giám đốc ký ban hành.
– Báo cáo kết quả công tác của Phòng tới Giám đốc theo theo quy định.
– Chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn nghiệp vụ tới các đơn vị trực thuộc về lĩnh vực chuyên môn của Phòng.
2. Quyền hạn
– Xử lý các vấn đề được phân công, được các phòng, đơn vị nội bộ cung cấp số liệu liên quan phục vụ công tác của Phòng.
– Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, đề nghị tuyển chọn, cho thôi việc, thuyên chuyển công tác, nâng bậc lương của CBNV thuộc quyền quản lý theo quy định của Công ty và pháp luật nhà nước để Giám đốc quyết định. Nhận xét, đánh giá, đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật CBNV thuộc đơn vị để cấp trên xem xét và quyết định.
3. Tiêu chuẩn
– Quy định về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán hoặc kiểm toán.
– Kinh nghiệm công tác: Có 1 năm làm công tác kế toán tổng hợp.
– Kỹ năng: Có năng lực quản lý, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, các phần mềm văn phòng. Thông hiểu về hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012008 & ISO 22000-2005.
1. Chức năng
– Kiểm toán nội bộ: Kiểm tra, xác nhận và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty.
– Chức năng thư ký ISO: Theo dõi, duy trì thực hiện và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 & ISO 22000-2005.
– Lĩnh vực chứng khoán: Tham mưu với Lãnh đạo Công ty về các chính sách của Nhà nước về chứng khoán.
2. Nhiệm vụ
2.1. Kiểm toán nội bộ:
Nhiệm vụ cụ thể tại Quy chế Kiểm toán nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 86/2011/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2011 của Hội đồng quản trị Công ty.
– Xây dựng chương trình kiểm toán nội bộ hàng năm và thực hiện chương trình kiểm toán được duyệt.
– Thực hiện các kỳ kiểm toán đặc biệt, kiểm toán các dự án đầu tư … theo yêu cầu của HĐQT.
– Báo cáo HĐQT về việc thực hiện chương trình kiểm toán trong kỳ.
– Quản lý nhân sự, trang thiết bị và chi phí hoạt động của bộ phận kiểm toán theo quy định chung của Công ty đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.
– Đề xuất với Giám đốc về tổ chức đào tạo và huấn luyện kiểm toán viên để không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ và năng lực công tác.
2.2. Theo dõi duy trì thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 & ISO 22000-2005: Thực hiện chức năng thư ký ISO theo Quyết định số 43/QĐ-CN ngày 2 tháng 7 năm 2010 của Giám đốc công ty.
– Tiếp nhận các văn bản thuộc phạm vi dự án, nghiên cứu báo cáo Trưởng, Phó Ban.
– Theo dõi, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án đến Trưởng, Phó Ban.
– Giúp Trưởng, Phó Ban tổ chức các cuộc họp và làm thư ký ghi biên bản các cuộc họp và làm việc của Ban ISO.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc phạm vi của dự án khi được Trưởng ban phân công.
2.3. Lĩnh vực chứng khoán
– Tham mưu với Hội đồng quản trị và Giám đốc về xây dựng các chương trình, biện pháp quản lý Doanh nghiệp khi đơn vị tham gia thị trường chứng khoán.
– Đề xuất triển khai các kế hoạch cụ thể để Doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán đảm bảo an toàn, đúng luật. 2.4.Các công tác khác
– Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất hoặc phát sinh do Giám đốc giao trong quá trình làm việc.
– Sẵn sàng cộng tác, hỗ trợ giữa các phòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Phối hợp với các phòng làm tốt công tác vệ sinh môi trường nơi làm việc.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng phòng
1. Nhiệm vụ
– Tham mưu với Giám đốc và HĐQT trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác được giao;
– Chuẩn bị các phương án, kế hoạch, dự thảo các quyết định của Giám đốc, HĐQT trong phạm vi nhiệm vụ được giao.
– Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị trình Giám đốc xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó. Tổ chức và kiểm tra CBNV trong Phòng về việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.
– Quản lý CBNV của Phòng phát huy năng lực cá nhân.
– Quản lý toàn bộ các trang thiết bị làm việc thuộc Phòng.
– Chủ trì hoặc tham gia phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan để giải quyết các công việc được giao; – Xây dựng, trình Hội đồng quản trị, Giám đốc ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực công tác.
– Ký trách nhiệm các văn bản do Phòng xây dựng trước khi trình Giám đốc ký ban hành.
– Báo cáo kết quả công tác của Phòng tới Giám đốc theo theo quy định.
– Chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn nghiệp vụ tới các đơn vị trực thuộc về lĩnh vực chuyên môn của Phòng.
2. Quyền hạn
– Xử lý các vấn đề được phân công, được các phòng, đơn vị nội bộ cung cấp số liệu liên quan phục vụ công tác của Phòng.
– Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, đề nghị tuyển chọn, cho thôi việc, thuyên chuyển công tác, nâng bậc lương của CBNV thuộc quyền quản lý theo quy định của Công ty và pháp luật nhà nước để Giám đốc quyết định. Nhận xét, đánh giá, đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật CBNV thuộc đơn vị để cấp trên xem xét và quyết định.
3. Tiêu chuẩn
– Quy định về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán hoặc kiểm toán.
– Kinh nghiệm công tác: Có 1 năm làm công tác kế toán tổng hợp.
– Kỹ năng: Có năng lực quản lý, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, các phần mềm văn phòng. Thông hiểu về hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012008 & ISO 22000-2005.